SINAVLARDA BAŞARISIZ OLURSAM NE OLUYOR? YENİDEN SINAVA GİRMEK İÇİN SINAV ÜCRETİ ÖDEMEM GEREKİYOR MU?

Sınavların tamamında ya da bir bölümünde başarısız olan kişiler yeniden sınavlara
katılabilirler. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde teşvikten
yararlanmak istediğini bildirmiş kişiler 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 3 kez, söz
konusu teşvikten yararlanmayan kişiler ise 1 kere sınav ücreti ödeyerek aynı kuruluşta 2 kez
sınava girme hakkına sahiptir. Söz konusu ücretsiz sınav haklarının tamamını kullanıp belge
almaya hak kazanamayan kişiler tekrar sınav ücreti ödeyerek sınavlara katılabilirler.

HANGİ BELGE SAHİPLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMASINA GEREK YOKTUR?

05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ve ilgili bölüm,
alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik
eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından alınmış ve
ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diplomalar için (meslek lisesi, ön lisans veya lisans) belge
alma zorunluluğu yoktur.

KİMLER MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMALIDIR?

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen Mesleklere
İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.
En son yayımlanan tebliğler ile birlikte belge alma zorunluluğu getirilen, tehlikeli ve çok tehlikeli
işlerde olan meslek sayısı 143’e ulaşmış olup yayımlanacak tebliğler ile MYK belge
zorunluluğuna giren meslek sayısı artacaktır.

ULUSAL MESLEKİ YETERLİLİK SİSTEMİ (UMYS)

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir.

Ulusal meslekî yeterlilik sisteminin amaçları şunlardır:

  • Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek.
  • Öğrenme çıktıları için ulusal ve uluslararası standartlar oluşturmak.
  • Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini temin etmek.
  • Yatay ve dikey geçişler için yeterlilikleri ilişkilendirmek, ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak.
  • Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak.
  • Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek

UMYS’de öncelikle iş dünyası ve diğer ilgili tarafların katılımıyla taslak meslek standartları geliştirilmektedir. MYK sektör komitesine sunulan taslaklar yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.
Meslek standartlarını temel alan Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması süreci yine eğitim ve öğretim kurumları, iş piyasası ve ilgili diğer tarafların katılımıyla gerçekleştirilmekte, hazırlanan yeterlilik taslakları MYK sektör komitesinin değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla ulusal yeterlilik olarak kabul edilerek, Ulusal yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmektedir. Ulusal yeterlilikler; sınav ve belgelendirme süreçlerine, sınav materyali ile eğitim ve öğretim müfredatlarının ve materyallerinin geliştirilmesine temel teşkil etmektedir..
Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasını takiben MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca Ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilen sınavlar sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR ?

Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir.

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.