İstanbul, Kırklareli, İzmit, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale İllerinde Hizmet Veren Onaylı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Şirketi …
Telefon Numaramız

0282 726 75 75

Mail Adresimiz

bilgi@sonmezbelgelendirme.com

Sönmez Belgelendirme Firması KVKK Aydınlatma Metni

Sönmez Belgelendirme Firması ("Şirket"), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ister.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Amaçları

Şirket, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla, kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi toplar, saklar, günceller, paylaşır ve KVKK'ya uygun olarak işler. Kişisel verileriniz, hizmetlerimizi sağlamak, taleplerinize cevap vermek, sizinle iletişime geçmek, şirketimizin ve hizmetlerimizin tanıtımını yapmak, anket ve değerlendirmeler gerçekleştirmek ve mevzuata uygun olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenebilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirket, kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, hizmetlerimizin gerektirdiği ölçüde ve yasal sınırlar içinde iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılara, yasal mercilere ve yetkili kamu kurumlarına aktarabilir.

Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler, veri güvenliğine yönelik süreçlerin sürekli olarak güncellenmesi ve geliştirilmesini içerir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak şirkete başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçünc

  üncü kişileri bilme, 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

  1. KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  2. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  3. Kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  4. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru Yöntemleri ve Süreçleri

KVKK'nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirket'e iletebilirsiniz. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun belirlediği tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurunuzu, yazılı olarak [Şirket Adresi] adresine göndererek veya [e-posta adresi] adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni, Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili olarak KVKK ve ilgili mevzuat gereği bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Şirket, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen değişikliklere uyum sağlamak amacıyla bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart