İstanbul, Kırklareli, İzmit, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale İllerinde Hizmet Veren Onaylı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Şirketi …
Telefon Numaramız

0282 726 75 75

Mail Adresimiz

bilgi@sonmezbelgelendirme.com

SÖNMEZ BELGELENDİRME ŞİRKET POLİTİKALARI

VİZYONUMUZ

Bilgi, Tecrübe ve Uzmanlığımızı müşterimiz ile paylaşarak, hem müşterimizi hem de kuruluşumuzu geliştirerek, nitelikli personel istihdamına katkıda bulunup, sektöründe lider, kalıcı bir kuruluş olmaktır.

MİSYONUMUZ

Hizmet verilen kişilerin kurumsal yapılarını, güvenirliliğini ve performansını gizlilik politikası çerçevesinde uygunluğunu değerlendirmek, belgelendirilmesini sağlamak, bu belgelendirmenin sürdürebilir olmasını sağlamak ve geliştirmektir.

PERSONEL BELGELENDİRME POLİTİKAMIZ

Sönmez Belgelendirme;

Yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu şekilde, fırsat eşitliği ilkesi ile itiraz ve şikayetlere açık bir sistem içerisinde, kalite güvencesi sağlanmış, iç doğrulaması yapılan, güvenilir hizmet anlayışı içerisinde, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak, sürekli gelişime açık, kötüye kullanımları engelleyen, müşteri memnuniyetini ve istihdama katkıyı ön planda tutarak hizmet vermektedir.

BELGELERİN KÖTÜYE KULLANIMINI ENGELLEMEYE YÖNELİK POLİTİKA

Sönmez Belgelendirme;

Belgelerin  personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirmiş,  öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilmesini,  açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasının standardize edilmesi ve kayıt altına alınmasını,  kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulmasını sağlamaktadır.

FIRSAT EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

Sönmez Belgelendirme;

Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirleri alarak,  herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamış, özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate alarak, ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasını ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamıştır.

   İÇ DOĞRULAMA POLİTİKASI

Sönmez Belgelendirme;

Değerlendiriciler arasında tutarlı olarak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına alarak , iç doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi, iç doğrulamanın geçerli, güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlayarak, iç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını,  iç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI

Sönmez Belgelendirme;

Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlayarak, personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu güvence altına alarak, iş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasını, gerektiği şekilde kullanılmasını, izlenmesini ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirmek, potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerini yapmak,  tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmalarını ve gereken eylemleri yerine getirmelerini veya bunların yerine getirilmesine nezaret etmelerini sağlamak amacıyla bilgi, talimat, eğitim sağlanması ve gözetimde bulunulması, işyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve kurumun ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışan,  güvenli çalışma sistemlerinin uygulanması ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulmasını ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat, yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasını sağlamaktadır.

İTİRAZ VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK POLİTİKA

Sönmez Belgelendirme;

Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini, belgelendirme kuruluşunun sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetlerin dikkate alınmasını, tüm adayların itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirilmesi,  öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını,  aşamalı bir temyiz prosedürünün işletilmesi, açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyetin standardize edilmesi ve kayıt altına alınmasını, kurum tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydının saklanmasını sağlar.

KALİTE GÜVENCESİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK POLİTİKA

Sönmez Belgelendirme;

Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını,  yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK POLİTİKA

Sönmez Belgelendirme;

Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme prosedürlerini açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını,  ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını, Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını,  görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin geliştirilmesini,  değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını, ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakların temin edilmesini sağlar.

PERSONEL EĞİTİMİ VE GELİŞTİRME POLİTİKASI

Sönmez Belgelendirme;

Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını, tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını, tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasını, bu uyum eğitiminin uygun eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tanımlanmasını da içermesini,  İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi ve bu eğitimin acil durum prosedürlerini de kapsaması,  tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılması ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlanmasını sağlar.

TARAFSIZLIĞIN SAĞLANMASI VE HER TÜRLÜ ÇIKAR ÇATIŞMASININ ÖNLENMESİNE

YÖNELİK POLİTİKASI

Sönmez Belgelendirme;

Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınması ve prosedürlerin bu doğrultuda işletilmesi,  öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilmesi ve ilgili durumların şeffaf bir şekilde kayıt altına alınması, çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunun en aza indirgenmesi,  sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunun ortadan kaldırılması,  çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınması,  finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi hususlarında önlemleri almıştır.

UYGUN OLMAYAN FAALİYETLERE YÖNELİK POLİTİKA


Sönmez Belgelendirme;

Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlar.

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
Shopping cart