Mesleki Yeterlilik

KİMLER MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMALIDIR?

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen Mesleklere
İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.
En son yayımlanan tebliğler ile birlikte belge alma zorunluluğu getirilen, tehlikeli ve çok tehlikeli
işlerde olan meslek sayısı 143’e ulaşmış olup yayımlanacak tebliğler ile MYK belge
zorunluluğuna giren meslek sayısı artacaktır.

/*54745756836*/